Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ CONTAINERKALMAR Ι-ΙΙ” με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α. Ε.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ CONTAINER KALMAR Ι-ΙΙ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
ΤΟΠΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα (Κωδικός ΝUTS: EL431)
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο ανάθεσης την Οικονομικότερη Προσφορά (Χαμηλότερη τιμή)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€) πλέον Φ.Π.Α.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- CPV: 42419900-5 Μέρη μηχανημάτων ανέλκυσης και άλλου εξοπλισμού ανύψωσης ή διακίνησης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης – Έδρα Ο.Λ.Η. Α.Ε.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27/09/2023 και ώρα 11:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Κτίριο Γραφείων Ο.Λ.Η. Α.Ε., Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ. 71 110,  Ηράκλειο.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ 13/09/2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27/09/2023 11:15 π.μ.