Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την με αρ.πρωτ.9752/05.09.2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΗ ΑΕ (ΑΔΑ: 6ΜΩΖ469ΗΞΣ-ΑΦΙ, ΑΔΑΜ:23REQ013401350),
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 10165/13.09.2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΡΛΡ6469ΗΞΣ-ΩΚΠ)

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.» αρχικού προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές, και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των ανοικτών διαγωνισμών.

Υποχρέωση του αναδόχου είναι η στελέχωση της γεφυροπλάστιγγας του Οργανισμού Λιμένος, με σκοπό την άρτια λειτουργία της.

Οι ώρες λειτουργίας είναι οι παρακάτω:

Δευτέρα – Κυριακή, 15.00-21.00

Πέραν του παραπάνω καθημερινού ωραρίου η λειτουργία της Γεφυροπλάστιγγας πραγματοποιείται και τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Σάββατο, 03.00-06.00

Κυριακή, 21.00-23.00

Για τον Ιούλιο και Αύγουστο εξτρά κάθε Κυριακή 07.00-10.00

Ο ΟΛΗ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις παραπάνω ανθρωποώρες, τον προϋπολογισμό ή την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α.. Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι για ένα ημερολογιακό έτος.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ. Φραγκάκη Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810338159, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ