Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια εμφιαλωμένου νερού που διατίθεται μέσω θερμοψυκτών με χρησικτησία ψυκτών.

Χρόνος διάρκειας της σύβασης ορίζεται ένα (1) έτος από την υπογραφή της.

CPV 41110000-3

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.800,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Πέμπτη 21.09.2023 και ώρα 15:00 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή, τηλ. (+30) 2810 338120 και κ. Μαστοράκη Κατερίνα, τηλ: (+30) 2810 338184.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ