Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι οι Εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης στον Προβλήτα 4-5, σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή:

  • Επί κεντρικών φρεατίων, καθαρισμός και επισκευή υπαρχουσών βανών φ150 και επανατοποθέτηση αυτών συμπεριλαμβανομένων των μικροεκσκαφών και της επαναφοράς των χώρων φρεατίων σε προτέρα κατάσταση. Τεμάχια 3.
  • Καθαρισμός φρεατίου από φερτά υλικά, αποξήλωση υπαρχουσών υδραυλικών συνδέσεων (αλλοιωμένα χαλύβδινα εξαρτήματα) και επανασύνδεση αυτών με νέα τμήματα 3ης γενιάς φ160. Τεμάχιο 1.

Στις εργασίες θα συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των υδραυλικών εξαρτημάτων και ότι άλλο απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν στον Προβλήτα 4-5 και τα σημεία θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΛΗ ΑΕ.

Χρόνος ολοκλήρωσης των παραπάνω ορίζονται οι πέντε (5) ημέρες λόγω του κατεπείγοντος από την υπογραφή της σύμβασης.

CPV: 45330000-9

 

  1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 6.820,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 01.09.2023 και ώρα 14:00 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

  1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πληροφορίες: Τσιπλοστεφανάκης Εμμανουήλ, Τηλ. (+30) 2810 338112, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ