ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αναρτήθηκε Ορθή Επανάληψη του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές.

Παράταση υποβολής προσφορών έως 4 Σεπτεμβρίου 2023 ώρα 15.00

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 20΄ ΚΑΙ 40’ TEU», με συνολική εκτιμώμενη αξία 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής.

1. Αναθέτουσα Αρχή

Επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) EL090016497
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1041.E00485.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1068
Πόλη Ηράκλειο Κρήτης
Ταχυδρομικός Κωδικός 711 10
Χώρα Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS EL431
Τηλέφωνο 2810338000
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος για πληροφορίες Δημήτριος Κολοβός, τηλ. 2810 338108
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.portheraklion.gr

 2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

α)        Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β)        Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ)         Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. www.portheraklion.gr.

δ)        H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 213179.

3. Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο (2) σταθερών ημιαυτόματων συσκευών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων τύπου semi-automatic fix spreader.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42414000-1 – Γερανοί, κινητά ανυψωτικά πλαίσια και γερανοφόρα οχήματα κατασκευών.

4. Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: € 74.400,00)

5. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

6. Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έναν (1) μήνα από την υπογραφή της.

7. Δικαίωμα συμμετοχής

7.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

7. 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

8. Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, και συγκεκριμένα το ακόλουθο ποσό σε ευρώ: Χίλια διακόσια (1.200€).

9. Παραλαβή προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15.00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», ορίζεται η Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 και ώρα 12.00.

10. Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 8520/02.08.2023 (ΑΔΑ: 6ΑΚ7469ΗΞΣ-Σ3Τ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε α/α 691 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

13. Προδικαστικές Προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι προθεσμίες και οι διαδικασίες για την άσκηση της προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (WORD)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ