ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΩΡΑ 11.00

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο.Λ.Η Α.Ε ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά .

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α. Ε.

ΤΙΤΛΟΣ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο.Λ.Η Α.Ε ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

29.000€ για ένα έτος

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα (Κωδικός ΝUTS: GR431)

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο ανάθεσης την Οικονομικότερη Προσφορά (χαμηλότερη τιμή)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV:

CPV 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ίδιοι Πόροι

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ελληνικά

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δεν επιτρέπονται

ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Όπως αναφέρονται στο κείμενο της πρόσκλησης

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

90 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ

9 Αυγούστου 2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023 και ώρα 11.00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

9 Αυγούστου 2023

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ