Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ LED ΤΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ» αρχικού προϋπολογισμού 15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

 1. Αντικείμενο Ανάθεσης

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Μίσθωση Γερανοφόρου και Καλαθοφόρου οχήματος για το έργο του ηλεκτροφωτισμού με LED των πυλώνων φωτισμού του Λιμένος, σύμφωνα με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1α) Μίσθωση γερανού (καλαθοφόρου) για τουλάχιστον 50 ώρες. Θα χρησιμοποιηθεί γερανός ανυψωτικής ικανότητας (ύψος εργασίας) 35 μέτρων (±5%) με καλάθι υποδοχής δύο ατόμων και ελάχιστο φορτίο καλαθιού εργασίας 220kg, συνοδευόμενος από διπλωματούχο χειριστή. Το καλαθοφόρο όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τις προβλεπόμενες άδειες και να είναι κατάλληλο για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ. Τέλος το εν λόγω όχημα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλόλητας σε ισχύ.

1β) Μίσθωση τηλεσκοπικού γερανού για τουλάχιστον 130 ώρες. Θα χρησιμοποιηθεί τηλεσκοπικός γερανός ανυψωτικής ικανότητας (ύψος εργασίας) 50 μέτρων (±5%) συνοδευόμενος από διπλωματούχο χειριστή. Ο τηλεσκοπικός γερανός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τις προβλεπόμενες άδειες και να είναι κατάλληλος για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ. Τέλος το εν λόγω όχημα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλόλητας σε ισχύ.

 

2. Τόπος και Χρόνος Εργασιών

Η εκτέλεση του αντικειμένου της πρόσκλησης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε αυτήν και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08/2016). Ο ανάδοχος αποδέχεται την μη δεσμευτικότητα των ζητούμενων εργασιών από την πλευρά της υπηρεσίας, πάντα εντός του μεγίστου ποσού της υπογραφείσας σύμβασης, χωρίς να αλλάζει η προσφερόμενη τιμή ανά εργασία. Ο ΟΛΗ δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρο το εγκεκριμένο ποσό, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας σύμβασης. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του Λιμένος.

3. Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μίσθωσης για ένα έτος ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α., και αναλύεται σε 3.300,00€ για το αντικείμενο (1α) και 11.700,00€ για το αντικείμενο (1β) του άρθρου 1.

CPV: 45510000-5

 4. Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν είτε και για τα δύο αντικείμενα είτε για ένα από τα δύο με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό όπως αναλύεται παραπάνω.

 

5. Περιεχόμενο προσφοράς

Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του:

 1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι:
  1. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
  2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη πρόσκληση,
 3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με αντικείμενο συναφές με αυτό της υπηρεσίας
 4. Αντίγραφο της προβλεπόμενης αδείας του οχήματος
 5. Πιστοποιητικό καταλληλότητας του οχήματος σε ισχύ
 6. Άδεια χειριστή του οχήματος

6. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18.08.2023 και ώρα 13:00 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.

Πληροφορίες κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810-338112, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ