Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για το έργο: Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος σε διάφορα σημεία του Ο.Λ.Η. Α.Ε.

 CPV: 45233252-0

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 18.08.2023 και ώρα 13:00 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

Πληροφορίες για τεχνικά θέματα κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμανουήλ, Τηλ. (+30) 2810 338112.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ