Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΟΛΗ Α.Ε.

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Προμήθεια και τοποθέτηση τριών δίφυλλων συρόμενων πυλών σε εγκαταστάσεις του Λιμένα Ηρακλείου, και περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α) Κατασκευή και τοποθέτηση δύο (2) δίφυλλων συρόμενων πυλών με οικοδομικό άνοιγμα 10,00 μέτρων, έναντι του Τελωνείου και έναντι θέσης Μινωικών γραμμών.

Β) Κατασκευή και τοποθέτηση μίας (1) δίφυλλης συρόμενης πύλης με οικοδομικό άνοιγμα 5,00 μέτρων, έναντι κτιρίου ψυγείου.

Η πάκτωση των πυλών θα γίνει επί βάσης οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C25/30 διαστάσεων 70Χ70Χ70 με οπλισμό Φ10/10 και στις τέσσερις πλευρές (κλωβός), με 4 τεμ. αγκύρια Φ16 σε κάθε κοιλοδοκό. Η κύλιση κάθε φύλλου θα γίνεται εντός πύργων από 2 τεμ. κοιλοδοκών πάνω στα οποία θα αναρτηθούν 4 κύλιστρα από τεφλόν. Σε όλο το μήκος της διαδρομής των θυρών θα τοποθετηθεί οδηγός κύλισης όπως αυτός περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα και θα είναι πακτωμένος εντός σκυροδέματος. Όπου υπάρχει ανισοσταθμία μεταξύ των υφιστάμενων δαπέδων εκατέρωθεν του οδηγού κύλισης θα εξομαλυνθεί.

Οι πύλες προς κατασκευή θα ακολουθούν πιστά τις προδιαγραφές της πύλης απέναντι από την πυροσβεστική (πληροφορίες Δ.Τ.Ε.) και τη διαστασιολόγηση του πίνακα.

Όλες οι πύλες θα έχουν στοπ ανοίγματος (σε κάθε φύλλο) και μεντεσέδες κλεισίματος.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Πόρτα τύπου

Δίφυλλη Συρόμενη

Υλικό

Χάλυβας S235JR (EN10025)

Επιφάνεια (Φινίρισμα)

Γαλβάνισμα εν θερμώ (ISO1461)

Ελεύθερο Ύψος

2200 mm

Οικοδομικό Άνοιγμα

ΘΥΡΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 10.00 m, ΘΥΡΑ ΜΙΝΩΙΚΩΝ 10,00 m

ΘΥΡΑ «ΨΥΓΕΙΟΥ» 5.00   m

Πλαίσιο

80x80x3mm - Κοιλοδοκός

Κάτω Μέρος

120x80x3mm – Κοιλοδοκός (2 σειρές)

Κολώνα Κλεισίματος

80x80x3mm - Κοιλοδοκός

Πύργος Συγκράτησης

60x60x3mm – Κοιλοδοκός (4 τεμ.)

Οδηγός Κύλησης

UPN 80 & Γωνιά 30x30x3 mm

Εσωτερικό Πλέγμα

65x132 mm

Κάθετες Λάμες

25/3 mm

Οριζόντια

Φ6 ευθύγραμμα

Πλευρικές Λάμες

25/4 mm (άνω & κάτω)

Βροχίδα Αξονικά

65x132 mm

Ράουλα Τεφλόν

Περιλαμβάνονται – Φ40

Ράουλα Μεταλλικά

Περιλαμβάνονται – Φ100

Χρόνος ολοκλήρωσης των παραπάνω ορίζονται οι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

CPV 44221210-0

 

  1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 19.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 23.560,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 28.07.2023 και ώρα 11:00π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι:

  • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

  1. Φορολογική ενημερότητα.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.
  1. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Πληροφορίες για τεχνικά θέματα κ. Λυτινάκη Χρύσα Τηλ. (+30) 2810 338137.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ