Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για το κάτωθι έργο για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΟΛΗ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο Παρεκκλήσιο στο Νοτιοδυτικό άκρο του ιερού ναού Πέτρου και Παύλου επί της οδού Μητσοτάκη στον Δήμο Ηρακλείου διαπιστώθηκε ότι η οροφή του δώματος είχε κατασκευαστεί από ξύλινη στέγη αποτελούμενη από ξύλινες κύριες δοκούς διατομής 115 / 115 mm ανά 1,09 m. Ενσωματωμένες στις κύριες δοκούς έχουν τοποθετηθεί τεγίδες διατομής 60 / 60 mm ανά 0,54 m. Ολόκληρη η κατασκευή έχει ελαφρά κλίση προς τον νότο για την απαγωγή των όμβριων υδάτων. Η οριζόντια στέγη έχει επικαλυφθεί από φύλα κόντρα πλακέ θαλάσσης και επι αυτών έχει γίνει υγρομόνωση με μονά φύλα ασφαλτόπανου. Πάνω σε αυτό έχουν τοποθετηθεί λίθινες πλάκες πάχους 50-70mm χωρίς κονίαμα.

Η κατασκευή έχει παρουσιάσει τα παρακάτω προβλήματα:

  • Λόγο ανεπάρκειας της διατομής των κύριων δοκών παρουσιάζεται βέλος κάμψεως στο μέσον της κύριας δοκού της τάξεως 6 με 7 cm.
  • Λόγω του μεγάλου βέλους κάμψεως έχουν παραμορφωθεί τα κόντρα πλακέ της επικάλυψης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην αποστράγγιση των όμβριων υδάτων. (Λιμνάζοντα νερά)
  • Λόγω κακοτεχνίας κατά την εφαρμογή της στεγνωτικής στρώσεως στην γραμμή επαφής με τον τοίχο του Ναού στην βόρεια πλευρά του παρεκκλησίου υπάρχει σημειακά διείσδυση όμβριων υδάτων στην βόρεια πλευρά του παρεκκλησίου. Αυτό προκύπτει από την επικόλληση του ασφαλτόπανου πάνω από το επίχρισμα του βόρειου τοίχου, πράγμα που οδήγησε στην σταδιακή οριζόντια ρηγμάτωση του επιχρίσματος, επιτρέποντας στα όμβρια ύδατα να εισρέουν πίσω από το ασφαλτόπανο και πίσω από το επίχρισμα προς το εσωτερικό του Ναού.

Εργασίες αποκατάστασης:

  • Να αφαιρεθεί η υφιστάμενη στέγη και να ανακατασκευαστεί νέα με κύριες δοκούς διατομής 120 / 220 mm και τεγίδων διατομής 60 / 60 mm . Στο πάνω μέρος των κύριων δοκών, γίνονται εντορμίες διαστάσεων 60 / 60 mm για να τοποθετηθούν οι τεγίδες. Η ποιότητα της ξυλείας είναι D30 κλάσεως λειτουργείας 1 ( Περιεκτικότητας υγρασίας >= 12%)
  • Η υγρομονωτική στρώση να τοποθετηθεί τουλάχιστον μέχρι 30 cm στο σημείο επαφής με τον βόρειο τοίχο του ναού αφού πρώτα αφαιρεθεί το επίχρισμα στην επιφάνεια αυτή. Αφού τοποθετηθεί η νέα υγρομονωτική στρώση να καλυφθεί με νέο επίχρισμα.
  • Τέλος προτείνεται να μην επανατοποθετηθούν οι υφιστάμενες λίθινες πλάκες επικάλυψης, για να μειωθεί το μόνιμο φορτίο της στέγης.

Χρόνος ολοκλήρωσης των παραπάνω ορίζεται έως 30 Νοεμβρίου 2023.

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 6.239,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 7.736,36€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι τη Δευτέρα 24.07.2023 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

Πληροφορίες για τεχνικά θέματα κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμανουήλ Τηλ. (+30) 2810 338112.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

S01-ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ