Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η κατασκευή περίφραξης προδιαγραφών ISPS και μήκους 500 μέτρων στο χώρο της Ελεύθερης Ζώνης και της Κρουαζιέρας

Χρόνος ολοκλήρωσης των παραπάνω ορίζονται τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι τη Δευτέρα 24.07.2023 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00€).

Πληροφορίες κ.Τσιπλοστεφανάκης Εμμανουήλ Τηλ. (+30) 2810 338112.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ