ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α. Ε.

ΤΙΤΛΟΣ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

20.000€ πλέον Φ.Π.Α. για ένα έτος

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

(Κωδικός ΝUTS: EL431)

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την Οικονομικότερη Προσφορά (χαμηλότερη τιμή)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV:

CPV 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης

CPV 66516000-0 Υπηρεσίες Ασφάλισης αστικής ευθύνης

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ίδιοι Πόροι

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ελληνικά

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δεν επιτρέπονται

ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

60 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ

31.05.2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.06.2023 και ώρα 11:00 π.μ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ