Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης,
Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - website: www.portheraklion.gr

Τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 2023»
Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 193569
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Προϋπολογισμός 60.900,00€
Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι
Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10.150 ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ 6€/ΕΚΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΛΗ ΑΕ
Τόπος παροχής των υπηρεσιών NUTS EL431 Ηράκλειο Κρήτης.
Είδος των υπηρεσιών (CPV): 30199770-8 Κουπόνια Φαγητού
Εναλλακτικές Προσφορές Δεν επιτρέπονται
Διάθεση εγγράφων σύμβασης http://www.promitheus.gov.gr http://www.portheraklion.gr

Τόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τετάρτη 31/05/2023 και ώρα 15:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών Ελληνικά
Ενώσεις οικονομικών φορέων Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση
Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης
Χρόνος ισχύος προσφορών 6 μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (WORD)

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)