Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την με αρ.πρωτ. 11347/23.12.2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΗ ΑΕ (ΑΔΑ: 69ΟΥ469ΗΞΣ-77Σ, 23REQ011939710)
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 10973/16.12.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΛΣΛ469ΗΞΣ-3ΚΖ),
  • Την υπ’αρ.πρωτ. 3940/19.04.2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΗ ΑΕ (ΑΔΑ: 6ΑΛΖ469ΗΞΣ-ΓΞ5)

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05.05.2023 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ.Τσιπλοστεφανάκη Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810 338 112, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ