Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η Προμήθεια φωτιστικών για τον φωτισμό ανάδειξης του εξωτερικού κελύφους του Ενετικού Φρουρίου Rocca Mare.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 05.05.2023 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πληροφορίες για τεχνικές προδιαγραφές κ.Τσιπλοστεφανάκης Εμμανουήλ, τηλ. (30) 2810 338112.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ