Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συντήρηση του ήδη υφιστάμενου συστήματος αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενών ύδρευσης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. για ένα έτος.

1.1          ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

Περιγραφή

1

Χλώριο 1200lt (Ετήσια Πρόβλεψη Κατανάλωσης)

2

Δοχείο με Ηλεκτρολύτη & Αντιδραστήριο για Επαλήθευση Μέτρησης Υπολειπόμενου Χλωρίου (Ετήσια Πρόβλεψη Αναλωσίμου)

3

Μεμβράνη Αισθητηρίου (Αντικατάσταση ανά εξάμηνο)

4

Ηλεκτρολύτης αισθητηρίου μέτρησης

5

Αντικατάσταση βάσης έδρασης αντλιών ανακυκλοφορίας

6

Αντικατάσταση δικτύου παροχής χλωρίου

7

Συντήρηση ή αντικατάσταση Αντλιών Ανακυκλοφορίας (Συντήρηση Βάση ωρών Λειτουργίας ή Ετήσια)

8

Συντήρηση Συστήματος Εισαγωγής Χλωρίου στο Κύκλωμα Ανατροφοδότησης (Συντήρηση ανά Δίμηνο)

9

Γενική Συντήρηση Σταθμού Χλωρίωσης - Καθαρισμός Φίλτρου Συντήρηση Αισθητήριου κτλ.(Ανά δύο Μήνες)

10

Τεκμηρίωση Έγγραφες Αναφορές Λειτουργίας και Ελέγχων (Ανά Μήνα)

11

Προληπτικές Επισκέψεις Επίβλεψης (4 επισκέψεις ανά Μήνα)

 

CPV 50514200-3               42993100-4

  1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ετήσιας δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 21.04.2023 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

  1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι:

  • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

  1. Φορολογική ενημερότητα.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.

 

  1. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή Τηλ. (+30) 2810 338120.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ