Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την με αρ.πρωτ. 11347/23.12.2023 Απόφαση Διοικητικού υμβουλίου ΟΛΗ ΑΕ (ΑΔΑ: 69ΟΥ469ΗΞΣ-77Σ, 23REQ011939710)
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 10973/16.12.2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΛΣΛ469ΗΞΣ-3ΚΖ),

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Η εκτέλεση του αντικειμένου της πρόσκλησης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε αυτήν και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08/2016).

Τα παραπάνω είδη θα τοποθετηθούν στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου (εντός του χώρου του Αγίου Πέτρου) στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο χρόνος για την κατασκευή και τοποθέτηση των ειδών ορίζεται σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24.03.2023 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ.Τσιπλοστεφανάκη Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810 338 112, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ