Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Το αντικείμενο των εργασιών αφορά την αντικατάσταση 600 κοχλίων σε όλο το μεσαίο τμήμα περιμετρικά του γερανού TAKRAF 5 καθώς επίσης και επισκευή των μηχανισμών οδηγών κύλισης της περιστροφής. Αναλυτικά:

 • Υδρο-αμμοβολή όλης της επιφάνειας του γερανού στο μεσαίο τμήμα που θα αντικατασταθούν οι βίδες
 • Αντικατάσταση κοχλίων (τεμ 600)
 • Η σύσφιξη των κοχλιών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με διακριβωμένο δυναμόμετρο. (χειρός ή κατά προτίμηση υδραυλικό δυναμόμετρο)
 • Επισκευή οδηγών κύλισης περιστροφής (τεμ 3)
 • Αποσυναρμολόγηση οδηγών και αντικατάσταση των ραούλων
 • Βάψιμο της επιφάνειας που έγινε η υδροβολή
 • Καθαρισμός των επιφανειών και πέρασμα αυτών με διαλυτικό
 • Πέρασμα μία στρώση αστάρι πάχους 60-80μ
 • Πέρασμα 1η στρώση χρώματος πάχους 40-60μ μετά από 6-12ώρες
 • Πέρασμα 2η στρώση χρώματος πάχους 60-80μ μετά από 4 ώρες
 • Τα χρώματα θα είναι θαλάσσης (ναυτιλιακά)

Οι εργασίες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

CPV 50531400-0

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για εργασίες και ανταλλακτικά ανέρχεται στο ποσό των 11.300,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 14.012,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνονται τυχόν έξοδα διαμονής Τεχνικών και συνεργείου στο Ηράκλειο.

Δεν περιλαμβάνονται τα μέσα που θα χρειαστούν (ανυψωτικό μηχάνημα ή σκαλωσιές για την πρόσβαση στα σημεία εργασίας).

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 10.02.2023 και ώρα 11.00 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

Πληροφορίες για τεχνικά θέματα κ. Στιβακτάκης Ευστάθιος Τηλ. (+30) 698 328 0501.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ