Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ. 22REQ011729096 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 10441/03.12.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΕΘΘΙ469ΗΞΣ-ΘΒΞ),
  • Την με αρ.πρωτ.732/22.01.2023 απόφαση για την επανάληψη του διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΡΝ7Ξ469ΗΞΣ-ΚΚ4)

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CCTV ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.», αρχικού προϋπολογισμού 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και συνολικής διάρκειας των υπηρεσιών δώδεκα (12) μήνες.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3.2.2023 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ. Φραγκάκη Εμμανουήλ., Τηλ.: 2810338159, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ