Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την με αρ.πρωτ.11346/23.12.2022 11/19ουΔΣ/15-12-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΗ Α.Ε. (22REQ011901980, ΑΔΑ: ΨΛΠΙ469ΗΞΣ-ΚΘ7).
  • Την με αρ. πρωτ. 10974/16.12.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΤ1Θ469ΗΞΣ-031)

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ», αρχικού προϋπολογισμού 29.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι οι εργασίες συντήρησης των χώρων πρασίνου, εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένος Ηρακλείου, δικαιοδοσίας Ο.Λ.Η. Α.Ε. για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 03.02.2023 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ Τσιπλοστεφανάκη Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810-338164, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ