Δημοσιεύεται η με αριθ. πρωτ. 109187/21.12.2022 διακήρυξη για την διεξαγωγή επαναληπτικής ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗΣ, ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκποίηση 6.500 κυβικών μέτρων άμμου που θα προέλθουν από την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Καστρίου του Δήμου Βιάννου» και έλαβε αριθμό ανάρτησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΙΨ2Η-Ζ27).

Η εν λόγω προφορική δημοπρασία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου την 10η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ