Κοινοποείται η με αριθ. πρωτ. 95533/08.11.2022 διακήρυξη για την διεξαγωγή ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗΣ, ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκποίηση 6.500 κυβικών μέτρων άμμου που θα προέλθουν από την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Καστρίου του Δήμου Βιάννου» και έλαβε αριθμό ανάρτησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΚΣΚΗ-ΩΞΞ).

Η εν λόγω προφορική δημοπρασία θα λάβει χώρα στα γραφεία της  Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου στις 23-11-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ