Τίτλος

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100.000 lt ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤOY Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ

176707

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής

Προϋπολογισμός

190.000,00€ (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Χρηματοδότηση

Ίδιοι Πόροι

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100.000 lt ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤOY Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» (CPV): 09134100-8 –Πετρέλαιο ντίζελ

Τόπος παροχής των υπηρεσιών

NUTS EL431 Ηράκλειο Κρήτης

Εναλλακτικές Προσφορές

Δεν επιτρέπονται

Διάθεση εγγράφων σύμβασης

http://www.promitheus.gov.gr

http://www.portheraklion.gr

Τόπος υποβολής προσφοράς

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αποσφράγιση προσφορών

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Ενώσεις οικονομικών φορέων

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση

Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων

Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης

Χρόνος ισχύος προσφορών

6 μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ