Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης,
Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - website: www.portheraklion.gr

Τίτλος “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΛΗ ΑΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”
Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 175817
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Προϋπολογισμός 45.000,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).
Αντικείμενο της σύμβασης-CPV Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του ηλεκτροφωτισμού στις εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του ΟΛΗ ΑΕ - CPV: 50232100-1
Τόπος παροχής των υπηρεσιών NUTS EL431 Ηράκλειο, Κρήτης.
Εναλλακτικές Προσφορές Δεν επιτρέπονται.
Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της
Διάθεση εγγράφων σύμβασης http://www.promitheus.gov.gr
http://www.portheraklion.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αποσφράγιση προσφορών Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.
Χρηματοδότηση Ίδιοι πόροι.
Ενώσεις οικονομικών φορέων Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης.
Χρόνος ισχύς προσφορών 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)