Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την Προμήθεια 50 τεμ. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ (LOW BARRIERS).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 07.10.2022 και ώρα 11.00 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

Πληροφορίες για τεχνικά χαρακτηριστικά κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμανουήλ Τηλ. (+30) 2810338112.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ