Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι εργασίες αποκατάστασης διαρροών νερού σε εγκαταστάσεις του λιμένος Ηρακλείου.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ)

Α1.ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ 8Χ30 , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΔΑΚΑ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Μέτρο 100,00

Α2.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ Φ22, ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ Μέτρο 100,00

3.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΥΡΕΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ , ΕΠΙΧΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τεμάχιο 5,00

4.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΑΣ BUTTERFLY Φ125 ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ Β (ΠΡΟΒΛΗΤΑ 4-5)

Β4.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΩΝ ΒΑΝΩΝ Φ150 ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ Τεμάχιο 5,00

Β5.ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΠΑΡΧΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ160 Τεμάχιο 3,00

ΟΜΑΔΑ Γ (ΕΝΕΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ)

Γ6. ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ PPR Φ63 , ΒΑΝΕΣ PPR Φ63, ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΡΟΥΝΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τεμάχιο 3,00

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ,ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

CPV 45330000-9

  1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 7.700,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 9.548,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 07.10.2022 και ώρα 11.00 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

 

  1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι:

  • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

  1. Φορολογική ενημερότητα.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.
  1. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Πληροφορίες για τεχνικά ζητήματα κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμανουήλ Τηλ. (+30) 2810 338112.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ