Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
 • Προμήθεια 2 τεμ. ειδικών ιμάντων για ανύψωση σκαφών, με ανυψωτική ικανότητα 30 τόνων, μήκους 15 μέτρων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 • Ανυψωτικός ιμάντας σωληνωτός τετράκλωνος
 • Ανυψωτική ικανότητα: 60.000 kg (με συντελεστή ανύψωσης 2:1)
 • Ανυψωτική ικανότητα (ονομ.): 30.000 kg
 • Συντελεστής ασφαλείας: >7:1 (ελάχιστο)
 • Μήκος: 15.000 mm
 • Πλάτος: 340 mm
 • Συστατικό περιβλήματος: πολυεστέρας 100% με πλέξη διπλής επίστρωσης και εμποτισμό ρητίνης για υψηλή αντοχή
 • Συστατικό εσωτερικής πλήρωσης: 100% πολυεστερική ίνα με ελάχιστη αντοχή θραύσης 69.000 dtex
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C – 100°C
 • Αντοχή σε θαλασσινό νερό: καλή
 • Αντοχή σε όξινο περιβάλλον: καλή
 • Αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον: κακή
 • Ελαστικότητα στο ονομαστικό φορτίο: 4,2%
 • Ελαστικότητα στο όριο θραύσης: ~11%
 • Πιστοποίηση: ΕΝ1492-1 και EN1492-2 (διπλή)
 • Προμήθεια 2 τεμ. ειδικών ιμάντων για ανύψωση σκαφών, με ανυψωτική ικανότητα 30 τόνων, μήκους 15 μέτρων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 • Προμήθεια 2 τεμ. ειδικής αρτάνης αλυσίδας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Το πάνω μέρος θα αποτελείται από:

 • Κεντρικό κρίκο MTS36X1
 • Σύνδεσμο «Θ» CL16X3
 • Αλυσίδα Φ16 8 Μ Χ 1
 • Αλυσίδα Φ16 9,3 μ Χ 2
 • Γάντζο CB16 X 3
 • Ταμπελάκι ΕΤΚΖΑ χ 1
 • Ανυψωτική ικανότητα κεντρικής αρτάνης 17 τον από 0 έως 45 μοίρες

Το κάτω μέρος θα αποτελείται από τρεις αρτάνες με τα παρακάτω μέρη η κάθε μία:

 • Κεντρικό κρίκο MTS28X1
 • Σύνδεσμο «Θ» CL10X4
 • Αλυσίδα Φ10 1 Μ Χ 4
 • Γάντζο CB10 X 4
 • Ταμπελάκι ΕΤΚΖΑ χ 1
 • Ανυψωτική ικανότητα επί μέρους αρτανών 6,7 τον από 0 έως 45 μοίρες

Τα άκρα της κεντρικής αρτάνης θα είναι με γάντζους ώστε να μπορούν να τοποθετούνται και να αφαιρούνται εύκολα οι επιπλέον 3 αρτάνες.

 • Προμήθεια 8 τεμ. ειδικών ιμάντων με μάτια διπλός / Β50/WLL=1.6t/L=6m/EN1492-1
 • Ανυψωτική ικανότητα: 1.600 kg
 • Μήκος: 6 m
 • Προμήθεια 1 τεμ. αρτάνης αλυσίδας Φ8, 4 Σκελών, 4 μ ολικό μήνος ανά σκέλος με γάντζους ασφαλείας:
 • Κρίκος MTS22X1
 • Σύνδεσμο CL08X4
 • Αλυσίδα GRADE80 Φ8 4 Μ Χ 4
 • Γάντζο CB08 X 4
 • Ταμπελάκι ΕΤΚΖΑ χ 1
 • Ανυψωτική ικανότητα 4,25 τον από 0 έως 45 μοίρες
 • Προμήθεια 10 τεμ. ανταλλακτικών γλώσσας για γάντζο CB10SF-G80 MM10 3/8’

Όλα τα παραπάνω είδη θα πρέπει να έχουν παραδοθεί ελεύθεροι στο λιμάνι Ηρακλείου το αργότερο σε πέντε εβδομάδες από την υπογραφή σχετικής σύμβασης. Τα έξοδα μεταφοράς τους στο λιμάνι Ηρακλείου βαρύνουν τον ανάδοχο.

CPV 34312600-3

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 7.601,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 9.425,24 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 07.10.2022 και ώρα 11.00 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

 

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι:

 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

 1. Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.
 1. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Πληροφορίες για τεχνικά χαρακτηριστικά κ. Στιβακτάκης Ευστάθιος Τηλ. (+30) 698 328 0501.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ