Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι εργασίες με υλικά για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Δικτυακά Υλικά Μονάδα ποσότητα
Switch Gigabit Ethernet 16+ x & 2 x SFP τμχ 2
Patch Cord 2m cat 6 τμχ 20
Οptical Patch Cord τμχ 2
SFP tranceiver τμχ 2
Εργασίες Δικτυακές Μονάδα ποσότητα
Παραμετροποίηση Switch τμχ 2

Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός από την υπογραφή σχετικής σύμβασης.
CPV 30237110-3

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.600,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 1.984,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Δευτέρα 10.10.2022 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Επισημαίνεται ότι:
 Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.
Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.
ii) Φορολογική ενημερότητα.
iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.

 Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Πληροφορίες για τεχνικά χαρακτηριστικά κ. Μητροκώστας Νικόλαος Τηλ. (+30) 697 462 8032

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ