Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία, όπως υποβάλει προσφορά για την κάτωθι προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εξωτερικές διαστάσεις 240cm * 600cm * 250cm

Σκελετός μεταλλικός περιμετρικός σκελετός ειδικών διατομών εξ ολοκλήρου από λαμαρίνα γαλβανιζέ 2mm, βαμμένος σε χρώμα 7003. αποτελείται από:

Περιμετρική βάση όψεως 12cm στην οποία να σταθεροποιείται η κάτω πλευρά των πλάγιων πάνελ. Η βάση να ενισχύεται με τελάρο κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς γαλβανιζέ 40*40*2 σχηματίζοντας ντάμες περίπου 40*60 πάνω στις οποίες να σταθεροποιείται το κόντρα πλακέ θαλάσσης 18 mm

4 γωνιακές κολώνες ειδικής διατομής σε σχήμα ‘’γ’’ όψεως 12cm*12cm

2 μεσαίες κολώνες ειδικής διατομής σε σχήμα ‘’π’’ όψεως 12cm

Περιμετρική οροφή όψεως 15 cm η οποία να στηρίζεται στις 8 κολώνες, να σταθεροποιεί την πάνω πλευρά των πλάγιων πάνελ, να συγκρατεί τα πάνελ της οροφής και λόγο τις ειδικής διατομής της να αποτελεί και την υδρορροή του οικίσκου

Εξωτερική & εσωτερική τοιχοποιία
συμπιεσμένο πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 40mm βαμμένο ηλεκτροστατικά εξωτερικά και εσωτερικά σε χρώμα RAL 9002. Να έχει απολύτως λεία επιφάνεια και από τις δύο πλευρές.

Πάνελ οροφής από συμπιεσμένο πάνελ πολυουρεθάνης τραπεζοειδούς μορφής 40mm/80mm βαμμένο ηλεκτροστατικά εξωτερικά και εσωτερικά σε χρώμα RAL 9002. Εσωτερικά να έχει απολύτως λεία επιφάνεια.

Ειδικά τεμάχια σύνδεσης και στήριξης πλευρικών πάνελ
γωνίες 40mm*40mm βαμμένες ηλεκτροστατικά σε RAL 9002 για τα κάθετα.
γωνίες 60mm*60mm βαμμένες ηλεκτροστατικά σε RAL 9002 για την οροφή.

Πάτωμα τοποθέτηση κόντρα πλακέ θαλάσσης 18mm βιδωμένο στον μεταλλικό γαλβανιζέ σκελετό της βάσης, κατόπιν επένδυση με LINELEUM.

Εξωτερικά κουφώματα
2 πόρτες αλουμινίου βαμμένου ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9010, διαστάσεων 100cm*210cm ανοιγόμενες εσωτερικά, με γέμιση πάνελ τυφλού στο κάτω μέρος και διπλό τζάμι σταθερό στο πάνω. Να πάρχει χερούλι και κλειδαριά εξωτερικά και εσωτερικά.

5 παράθυρα αλουμινίου βαμμένου ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9010, διαστάσεων 100cm*120cm επάλληλα με διπλό τζάμι.

 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση πλήρη, με κεντρικό πίνακα 8 θέσεων, εξωτερικούς διακόπτες, πρίζες και φωτιστικά led οικονομίας μέσα - έξω.

 Έξτρα εξοπλισμός
1) Δυο αυτόνομοι εσωτερικοί χώροι με σταθερό διαχωριστικό από συμπιεσμένο πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 40mm βαμμένο ηλεκτροστατικά εξωτερικά και εσωτερικά σε χρώμα RAL 9002. Να χει απολύτως λεία επιφάνεια και από τις δύο πλευρές. Πάνω στο χώρισμα αυτό τοποθετείται το ένα από τα πέντε επάλληλα παράθυρα για την ανταλλαγή εγγράφων.

2) 2 κλιματιστικές μονάδες 9.000 BTU

3) Εξέδρα μήκους 7,0 m και ύψους 1,15m κατασκευασμένη από γαλβάνιζε διατομές 80*80*3 πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί ο οικίσκος. Να είναι ένα τρισδιάστατο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο διαστάσεων 7,0m*2.40m*1.15m. Να πάρχουν 4 τεμάχια μήκους 7,0m , 11 τεμάχια μήκους 2,40m και 15 τεμάχια μήκους 1,15m.

4) Δυο λωρίδες – πλατύσκαλα μια από κάθε πλευρά της εξέδρας διαστάσεων 2,40m*0,50m από μπακλαβαδωτή γαλβάνιζε λαμαρίνα.

5) Δυο σκάλες ύψους 1,15m πλάτους 1,00m με πέντε σκαλοπάτια η κάθε μια. Να είναι από γαλβάνιζε διατομές με συνολικά 10 σκαλοπάτια διαστάσεων 100m*0,25m από μπακλαβαδωτή γαλβάνιζε λαμαρίνα.

6) Κάγκελο ύψους 1,10m από γαλβάνιζε διατομές μήκους περίπου 7,20m. Το κάγκελο υφίσταται κεκλιμένο κατά την κλίση της σκάλας, δεξιά και αριστερά από κάθε σκάλα και καταλήγει σε ίσιο έως τον οικίσκο.

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι πιστοποιημένα.
2. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:2015 για την όλη κατασκευή καθώς και για την προμήθεια του οικίσκου σε δημόσιο φορέα.
3. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 14001:2015 για την όλη κατασκευή καθώς και για την προμήθεια του οικίσκου σε δημόσιο φορέα.
4. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 45001:2018 για την όλη κατασκευή καθώς και για την προμήθεια του οικίσκου σε δημόσιο φορέα.

CPV 44211000-2

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 14.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 17.360,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 07.10.2022 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Επισημαίνεται ότι:
 Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.
Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.
ii) Φορολογική ενημερότητα.
iii) Ασφαλιστική ενημερότητα.

Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Πληροφορίες για τεχνικά θέματα κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμανουήλ Τηλ. (+30) 2810 338112.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ