Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η απομάκρυνση των παρακάτω αναφερόμενων είκοσι έξι (26) εγκαταλελειμμένων πλοίων. που βρίσκονται στον Προβλήτα VI (Καρνάγιο) του λιμένα Ηρακλείου, με σκοπό την αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση τους εκτός Λιμένα σε αδειοδοτημένο χώρο υποδοχής μπαζών (χωματερή).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία και συγκεκριμένα με τον κ.Φραγκάκη Εμμανουηλ, Διευθυντή Λιμενικών Υπηρεσιών, τηλ. 6948756581 προκειμένου να επισκεφθούν το χώρο όπου βρίσκονται τα σκάφη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 4.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ