Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι:

  • Η έκδοση άδειας έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ 2 περίπτωση ιβ του νόμου 4495/17 για την τοποθέτηση προσωρινής κατασκευής – λυόμενου οικίσκου 36μ2, εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα Ηρακλείου.
  • Σύνταξη αρχιτεκτονικών σχεδίων προσωρινής κατασκευής και μελέτης στατικής επάρκειας.

Χρόνος Παράδοσης Παραδοτέων: 2 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 4.600,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 5.704,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 30.09.2022 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ