Κοινοποιείται η με αριθ. πρωτ. 69001/11.08.2022 περίληψη διακήρυξης για την διεξαγωγή ανοικτής, προφορικής, ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκποίηση κατά προσέγγιση 6.500 κυβικών μέτρων άμμου που θα προέλθουν από την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Καστρίου του Δήμου Βιάννου» και έλαβε αριθμό ανάρτησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ5Χ1Η-ΓΘ9).

Η εν λόγω επαναληπτική προφορική δημοπρασία θα λάβει χώρα στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου την 22-08-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ