Κοινοποιείται η με αριθ. πρωτ. 64791/29.07.2022 διακήρυξη για την διεξαγωγή ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗΣ, ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκποίηση 14.922 κυβικών μέτρων άμμου που έχουν προέλθει από την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Άρβης του Δήμου Βιάννου» και έλαβε αριθμό ανάρτησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΞΘΡΗ-ΝΣΔ). Η εν λόγω προφορική δημοπρασία θα λάβει χώρα στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου στις 12-08-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ