ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 2780/07.04.2022 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΤΖΕ469ΗΞΣ-1Μ7).

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά για τις κάτωθι υπηρεσίες Βυθομέτρησης της λιμενολεκάνης Λιμένα Ηρακλείου:

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

 Χρονοδιάγραμμα

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υποβολή προσφορών

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Διευκρινήσεις

Πληροφορίες κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμ. Τηλ. (+30) 2810 338112 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ