Αναθέτων Φορέας

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης,

Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. -   website: www.portheraklion.gr

Τίτλος

“ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2022”

Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ

156449

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Προϋπολογισμός

200.000,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η είναι οι εργασίες καθαριότητας χερσαίων στεγασμένων και υπαίθριων χώρων (οδοί, πλατείες, πεζοδρόμια, χώροι στάθμευσης, νησίδες, χώροι πρασίνου, κλπ) του Λιμένος Ηρακλείου, συνολικής έκτασης περίπου 133 στρεμμάτων- CPV: 90910000-9

Τόπος παροχής των υπηρεσιών

NUTS EL431 Ηράκλειο, Κρήτης.

Εναλλακτικές Προσφορές

Δεν επιτρέπονται.

Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης

Ελάχιστος χρόνος υλοποίησης της σύμβασης είναι οι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή έως της εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος.

Διάθεση εγγράφων σύμβασης

http://www.promitheus.gov.gr

http://www.portheraklion.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αποσφράγιση προσφορών

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Χρηματοδότηση

Ίδιοι πόροι.

Ενώσεις οικονομικών φορέων

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων

Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης.

Χρόνος ισχύς προσφορών

6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ