Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΑ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ. 22REQ010860330 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 5268/01.02022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΛΤΧ469ΗΞΣ-Β65).

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια έξι (6) Κινητών Μονάδων Αφρού 150 lt για τις ανάγκες του ΟΛΗ ΑΕ, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Πληροφορίες για τεχνικά θέματα κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμμανουήλ Τηλ. (+30) 2810 338112 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ