Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΛΗ ΑΕ» με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’ αρ. 22REQ010687031 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’ αρ. πρωτ. 4377/02.06.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 6Ν3469ΗΞΣ-ΙΑΝ).

1. Αντικείμενο

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι οι παρακάτω εργασίες διαγραμμίσεων:

1.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΚ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

1. Διαγράμμιση Ζυγαριά : 300τ.μ

2. Βέλη Πορείας : 14 τεμ.

3. Διαγράμμιση Ζέμπρας : 50 τεμ.

1.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ (ΑΣΠΡΟΥ–ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) -ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ - ΜΙΝΩΙΚΕΣ

1.Διαγράμμιση Διάβασης Πεζών 31μ. Μήκος * 4μ. Πλάτος = 124 τ.μ.

1.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 3

1. Σβήσιμο παλιάς διαγράμμισης με μαύρο χρώμα: 80 τ.μ

2. Διαγράμμιση νέας με λευκό χρώμα : 200 τ.μ

3. Βέλη Κατεύθυνσης : 10 τεμ..

1.4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΙΤΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαγράμμιση οριογραμμής Βόρειου Μόλου Κίτρινης γραμμής κινδύνου

1. 4.400 μετρ.* 0,15 = 660τ.μ

2. Χιλιομετρικές θέσεις ανά 100 μέτρα σε στρογγυλά στάμπο Διάμετρο 1μέτρο 20τεμ.

3. ΖΕΜΠΡΑ 50 τ.μ

1.5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ¾ ΣΕ ΣΤΕΝΕΜΑ ΔΡΟΜΟΥ

Διαγράμμιση 30 μετρ. .* 0,15 Κίτρινο Χρώμα

Προδιαγραφές : Ατσάλινο χρώμα διαγραμμίσεως υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας.

2. Χρόνος εκτέλεσης εργασιών

Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή σχετικής σύμβασης

3. Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 7.400,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α.

4. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

5. Περιεχόμενο προσφοράς

Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του:

 1. Την οικονομική προσφορά του,
 2. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι:
  1. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
  2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη πρόσκληση,

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματά τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

6. Υπογραφή σύμβασης

 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

 1. Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.

7. Πληρωμή

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

 

8. Διευκρινήσεις

Πληροφορίες κ. Τσιπλοστεφανάκης Εμ. Τηλ. (+30) 2810 338112 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ