Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης,

Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - website: www.portheraklion.gr

Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 189825

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή

Εκτιμώμενη συνολική αξία: 220.000,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο της σύμβασης: Το έργο αφορά τις ακόλουθες εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για τα παρακάτω κτίρια:

α.          ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΕΖΗ)-ΥΓΡΟΜΩΝΟΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

β.          ΚΤΙΡΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ-ΥΓΡΟΜΩΝΟΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΝ

γ.          ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι-ΥΓΡΟΜΩΝΟΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΝ

δ.          ΠΥΡΟΣΒEΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΙΙ-ΥΓΡΟΜΩΝΟΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΝ

Κωδ. Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45213200-5 - Κατασκευαστικές εργασίες για αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια

Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Διάθεση εγγράφων σύμβασης: http://www.promitheus.gov.gr http://www.portheraklion.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΣΥ

ΣΧΕΔΙΟ Ι-ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι

ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ-ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΙΙΙ-ΚΤΙΡΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ IV-ΚΤΙΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΙΙ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)