ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης,

Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - website: www.portheraklion.gr

Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 189756

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή

Εκτιμώμενη συνολική αξία: 1.350.000,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο της σύμβασης: Το έργο αφορά τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για την κατασκευή θωράκισης του προσήνεμου μόλου έμπροσθεν του φρουρίου Κούλε. Ειδικότερα αφορά στην εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών: Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 2500 – 4000 kg, ειδικούς τεχνητούς ογκόλιθους από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, άρση / επανατοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων βάρους μέχρι 35 τόνων, Εισκόμιση, Αποκόμιση, Μετακινήσεις Πλωτού Εξοπλισμού.

Κωδ. Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45241000-8 - Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια

Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οχτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Διάθεση εγγράφων σύμβασης: http://www.promitheus.gov.gr http://www.portheraklion.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΥΧΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Φ.Α.Υ.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΧΕΔΙΑ -ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑ-ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΟΓΚΟΛΙΘΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)