Ανακοινώνεται η με αριθ. πρωτ. 42752/30.05.2022 περίληψη διακήρυξης για την διεξαγωγή ανοικτής, προφορικής, Ά επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκποίηση κατά προσέγγιση 14.000 κυβικών μέτρων άμμου που θα προέλθουν από την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Άρβης του Δήμου Βιάννου» και έλαβε αριθμό ανάρτησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6974Η-6ΧΒ).
Η εν λόγω επαναληπτική προφορική δημοπρασία θα λάβει χώρα στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου στις 06-06-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00– 12:00 π.μ.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ