ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ»
Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης,
Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - website: www.portheraklion.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες:
Κοκκινίδης Ιωάννης τηλ.0030 2810 338174
Τίτλος “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ”
Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 160085
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Προϋπολογισμός 1.178.410,65 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).
Αντικείμενο της σύμβασης Η Σύμβαση έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών για Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού στην Περιοχή του Αναθέτοντος Φορέα και την συνεπακόλουθη αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της Περιοχής, όπως αυτό επηρεάζεται από την ποιότητα του φωτισμού εντός των εγκαταστάσεων του Αναθέτοντος Φορέα, με παράλληλη στόχευση την εξοικονόμηση πόρων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από αυτόν.
Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών CPV: 50232100-1 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού.
Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών.
Τόπος παροχής των υπηρεσιών NUTS EL431 Ηράκλειο, Κρήτης.
Εναλλακτικές Προσφορές Δεν επιτρέπονται.
Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της σύμβασης είναι τα έντεκα (11) έτη.
Διάθεση εγγράφων σύμβασης http://www.promitheus.gov.gr http://www.portheraklion.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17.06.2022 και ώρα 15:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών Ελληνικά.
Αποσφράγιση προσφορών 23.06.2022 και ώρα 12:00 π.μ.
Χρηματοδότηση Ίδιοι πόροι.
Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης.
Χρόνος ισχύς προσφορών 12 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)

ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ