ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100.000 lt ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤOY Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090016497
Ταχυδρομική διεύθυνση Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
Πόλη Ηράκλειο Κρήτης
Ταχυδρομικός Κωδικός 711 10, Τ.Θ. 1068
Χώρα Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS EL431 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος για πληροφορίες Κυριακή Καμπανά
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.portheraklion.gr

Τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100.000 lt ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤOY Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Προϋπολογισμός 100.000,00€ (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).
Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι
Αντικείμενο της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100.000 lt ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤOY Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»
Τόπος παροχής των υπηρεσιών NUTS EL431 Ηράκλειο Κρήτης.
Είδος των υπηρεσιών (CPV): 09134100-8 –Πετρέλαιο ντίζελ
Εναλλακτικές Προσφορές Δεν επιτρέπονται
Διάθεση εγγράφων σύμβασης http://www.promitheus.gov.gr http://www.portheraklion.gr

Τόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 142803

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τρίτη 30/11/2021 και ώρα 23:59 μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών Ελληνικά

Ενώσεις οικονομικών φορέων Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση
Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης
Χρόνος ισχύος προσφορών 6 μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)