Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ. 21REQ008608471 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 4108/14.05.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΛΖΖ469ΗΞΣ-2ΜΡ),

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 500 cc ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ (70 % ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ)» αρχικού προϋπολογισμού 2.200,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια:

 • Αντισηπτικών λοσιόν με 70% αιθυλική αλκοόλη για καθημερινό καθαρισμό
 • Συσκευασία με αντλία για εύκολη χρήση
 • Ελεγμένη δράση βάσει Ευρωπαϊκών Πρότυπων: EN1276, EN1500, EN1650, EN14476

  Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του:

  1. Την οικονομική προσφορά του με την προσφερόμενη τιμή ανά τεμάχιο.
  2. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι:
   1. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
   2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στην πρόσκληση.
  3. Prospectus της προσφερόμενης λύσης ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να προκύπτουν ότι η προσφερόμενη λύση καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 1.
  4. Δείγμα από το είδος που προσφέρεται.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή Τηλ. (+30) 2810 338120 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ