Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει προσφορά σας για τις κάτωθι εργασίες καθαίρεσης στηθαίων με αδιατάρακτη κοπή στο κτίριο των λεμβούχων εντός του λιμένος Ηρακλείου.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ΟΛΗ Α.Ε.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Το αντικείμενο της ανάθεσης αφορά στην αφαίρεση όλων των προβόλων με την μέθοδο της αδιατάρακτης κοπής στο κτήριο των Λεμβούχων του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Οι πρόβολοι έχουν παρουσιάσει ρωγμές σε βάθος και η αφαίρεση τους με την μέθοδο της αδιατάρακτης κοπής κρίνονται άκρως απαραίτητες για να εξακολουθεί το κτίριο να είναι σε λειτουργία με ασφάλεια και να προστατευτεί μελλοντικά από περαιτέρω φθορές.

Συγκεκριμένα οι επεμβάσεις είναι:

 1. Στήριξη των προβόλων με ειδικού τύπου ικριώματα σε όλο το μήκος και πλάτος.
 2. Αφαίρεση με προσοχή της υγρομόνωσης από ασφαλτόπανο με αλουμίνιο σε πλάτος 2 μετρά περιμετρικά του κτιρίου.
 3. Προστασία της υπολειπόμενης μόνωσης από φθορές του μηχανικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την αδιατάρακτη κοπή, με φύλλα ξύλων από κόντρα πλακέ θαλάσσης.
 4. Αδιατάρακτη κοπή των προβόλων (βάθους 20cm) περιμετρικά του κτιρίου, και τεμαχισμός των πλακών ανά δυο μετρά για την φόρτωση. Η κοπή θα γίνεται τμηματικά για να μπορεί να παραλαμβάνει ο γερανός τα τεμάχια των πλακών. Θα ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε περιμετρικά του κτιρίου να μείνει πλάτος προβόλου 20cm.
 5. Φόρτωση των τεμαχισμένων πλακών σε κάδους μεταφοράς, με γερανό ο οποίος θα παραμένει στο έργο καθ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας αδιατάρακτης κοπής.
 6. Μεταφορά των τεμαχισμένων πλακών σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.
 7. Αποκατάσταση του οπλισμού στα σημεία κοπής με αναστολέα διάβρωσης και επισκευαστικό κονίαμα.
 8. Κατασκευή περιμετρικά του κτιρίου στηθαίου πλάτους 10 cm και ύψους 20cm.
 9. Αποκατάσταση της μόνωσης περιμετρικά του κτιρίου σε πλάτος 1,5μ και πάνω στο νέο στηθαίο, με τοποθέτηση ελαστομερούς στεγανωτικής ασφαλτικής μεμβράνης, περιμετρικά της οποίας το ασφαλτικό μίγμα αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου και ελαστομερές υλικό (SBS -200C). Η μεμβράνη θα έχει σαν οπλισμό μη υφαντό πολυεστέρα και η πάνω επιφάνειά της προστατεύεται από φύλλο αλουμινίου πάχους 80μm.

Όλα τα υλικά, ο εξοπλισμός και τα εξαρτήματα που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτονται με πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένα Ινστιτούτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμφωνούν με τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, τόσο για τις φυσικές όσο και για τις μηχανικές τους ιδιότητες.

Συγκεκριμένα για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/μεθόδους/ δοκιμές κλπ.) θα εφαρμόζονται:

 • Οι εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.)
 • Τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα
 • Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και τα εθνικά πρότυπα (DIN, ΕΛΟΤ κλπ.)

CPV 45300000-0

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή αρχείου μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με υποχρεωτική κοινοποίηση στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και τις 13.08.2021 και ώρα 14:30, με την ένδειξη:

Για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 6780/2021.

 

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισημαίνεται ότι:

 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα:
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.

 1. Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Για αναθέσεις με αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης.
 1. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κ. Καμπανά Κυριακή Τηλ. (+30) 2810 338120.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ