Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ. 21REQ008557803 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 3840/05.05.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΠΩΧ469ΗΞΣ-4ΒΔ)

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ», για χρονικό διάστημα από 1/6/2021 έως 31/12/2021, αρχικού προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21.05.2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ Τσιπλοστεφανάκη Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810-338164, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ