Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ. 21REQ008329067 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 2412/23.03.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΖΣ3469ΗΞΣ-Γ0Ν),

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού 2.900,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09.04.2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 09.04.2021 και ώρα 11:15 π.μ. στα Γραφεία του Ο.Λ.Η. Α.Ε. Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, δεν θα παραβρίσκονται υποψήφιοι ανάδοχοι κατά το άνοιγμα των προσφορών.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ. Φραγκάκη Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810338159, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ