Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, NUTS: EL431
Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
website: www.portheraklion.gr

Τίτλος “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.”
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Προϋπολογισμός 90.000,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).
Χρηματοδότηση Ίδιοι πόροι
Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι διαχείριση των τριών χώρων στάθμευσης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Τόπος παροχής των υπηρεσιών NUTS EL431 Ηράκλειο Κρήτης
Είδος των υπηρεσιών 98351000-8 Υπηρεσίες διαχείρισης στάθμευσης αυτοκινήτων
Διάρκεια της σύμβασης Έως εξαντλήσεως του ποσού των 90.000,00€ πλέον Φ.Π.Α..
Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών.
Εναλλακτικές Προσφορές Δεν επιτρέπονται.
Διάθεση εγγράφων σύμβασης http://www.promitheus.gov.gr http://www.portheraklion.gr

Τόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:107756

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 05.04.2021 και ώρα 11.00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών Ελληνικά.
Ενώσεις οικονομικών φορέων Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα τεχνικά και οικονομικά προσόντα υποψηφίων Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης.
Χρόνος ισχύς προσφορών 180 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ