Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με:
• Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
• Το υπ’αρ.20REQ007538630 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
• Την υπ’αρ. πρωτ.6552/21.10.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ξ3Θ469ΗΞΣ-Λ18).

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.700,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ.Παξιμαδάκη Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810338149, Fax.: 2810-226110,
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣhttps://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%98%CE%A3%CE%9E469%CE%97%CE%9E%CE%A3-94%CE%9D