Συνοπτικά στοιχεία διαγωνισμού
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α. Ε.
ΤΙΤΛΟΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Υ.Α.Λ.Ε. ΟΛΗ ΑΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την Οικονομικότερη Προσφορά (χαμηλότερη τιμή)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (19.500,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ CPV 79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα Ασφάλειας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κατάθεση: 20/03/2020 στις 11:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Κτίριο Γραφείων Ο.Λ.Η. Α.Ε., Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20/03/2020 στις 11:15 π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 10/03/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ