Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Ημέρα Παρασκευή, 20.09.2019 και ώρα 11:00 π.μ., Γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Κτίριο Γραφείων Ο.Λ.Η. Α.Ε., Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ. 71202,  Ηράκλειο

Αποσφράγιση προσφορών: Ημέρα Παρασκευή, 20.09.2019 και ώρα 11:15 π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€) και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ